بازدیدکنندگان
تعدادبازدیدامروز : 307
تعداد بازدیداین ماه : 876
تعداد بازدید امسال : 506
تعداد کل باز دیدها : 506

تعدادمشاهده امروز : 656
تعداد مشاهده این ماه : 1774
تعداد مشاهده امسال : 1272
تعداد کل مشاهده ها : 21886
جلسه کارشناسان شوراهای آموزش وپرورش شهرستانها ومناطق استان اصفهان

درتاریخ 11 /7 /96 جهت هماهنگی دراموراجرایی شوراهای آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق استان جلسه ای باحضور کارشناسان امور مشارکت های مردمی برگزار گردید. دراین جلسه اسماعیل احمدی کارشناس مسئول شوراهای آموزش وپرورش استان اصفهان درزمینه های ذیل مواردی را به شرح عناوین ذیل ارائه نمود.
- برنامه محور بودن و نیاز سنجی و زمان بندی جلسات شوراهای آموزش وپرورش و هماهنگی با فرمانداری ها و بخشداری های استان
- نحوه تنظیم وارسال صورتجلسات ، مصوبات به صورت هماهنگ دراستان
- فعال سازی کارگروه های تخصصی شوراهای آموزش وپرورش جهت کیفیت بخشی یه جلسات شورا
- نحوه اطلاع رسانی ازاهداف و برنامه های شورای آموزش وپرورش ازطریق وب سایت مناطق ونواحی
- بایگانی ومستند سازی فعالیت های شوراهای آموزش وپرورش به صورت سالانه