بازدیدکنندگان
تعدادبازدیدامروز : 307
تعداد بازدیداین ماه : 876
تعداد بازدید امسال : 506
تعداد کل باز دیدها : 506

تعدادمشاهده امروز : 657
تعداد مشاهده این ماه : 1775
تعداد مشاهده امسال : 1273
تعداد کل مشاهده ها : 21887
جلسه شورای آموزش و پرورش استان اصفهان به ریاست دکتر مهرعلیزاده تشکیل شد.
در روز یکشنبه مورخ 19 /9 /96  شورای آموزش و پرورش استان اصفهان به ریاست دکتر مهرعلیزاده برگزارشد. در این جلسه موضوعات زیر دردستور کار قرار گرفت و مصوبات لازم اتخاذ گردید.
1- گزارش عملکرد و فعالیت های شاخص آموزش و پرورش استان
2- برنامه ریزی جهت اجرای ویژه برنامه ها و همایش گرامیداشت هفته شورای آموزش و پرورش
3- هماهنگی جهت اجرای طرح تحلیلی محتوایی بزم اندیشه
4- تصویب نهایی مصوبات طرح نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان (نماد)