بازدیدکنندگان
تعدادبازدیدامروز : 307
تعداد بازدیداین ماه : 876
تعداد بازدید امسال : 506
تعداد کل باز دیدها : 506

تعدادمشاهده امروز : 614
تعداد مشاهده این ماه : 1732
تعداد مشاهده امسال : 1230
تعداد کل مشاهده ها : 21844

به ریاست مدیر امور شوراهای آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.

کارگروه جذب درآمدها و عواید حاصل از مواد قانون شورای آموزش وپرورش تشکیل شد .
کارگروه پشتیبانی و نوسازی شورای آموزش وپرورش با موضوع بررسی عواید حاصل از مواد قانون شورا به ریاست پاپایی مدیر امور شورای آموزش وپرورش کشور و اعضاء و روسای منتخب ادارات آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق استان اصفهان در اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان برگزار گردید .
مهدی هوازاده رئیس اداره بودجه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در این جلسه که با حضور مدیران آموزش وپرورش منتخب استان تشکیل گردید نحوه عملکرد جذب درآمدهای حاصله از بند 3 ماده 13 را به تفکیک هر منطقه و ابتکارات مربوطه را در حصول و جذب درآمدهای مربوطه را تشریح نمود.
در ادامه مدیران آموزش وپرورش به بیان دیدگاهها و پیشنهادات مربوط به نحوه استفاده از ظرفیت مفاد قانونی شوراهای آموزش وپرورش در مواد 13، 16 و 18 پرداختند و از عملکرد شورای آموزش وپرورش در هر شهرستان گزارشی ارائه شد
در بخشی از جلسه اسماعیل احمدی کارشناس مسوول شورای آموزش وپرورش استان اصفهان به تشریح عملکرد کارگروه های تخصصی در زمینه پیگیری طرح مصوبات مربوطه حاصل از مواد قانون شورای آموزش در شورای آموزش وپرورش استان پرداخت . ایشان با توجه به طرح مشکلات مطروحه روسای آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق درجلسه درخصوص نحوه تعامل فرمانداران و سایر اعضا در جلسات شورای آموزش و پرورش گفت: می توان با هماهنگی لازم و طرح موضوعات خاص شهرستانها در شورای آموزش و پرورش استان دغدغه های روسای محترم مورد بررسی قرارگیرد. 
در پایان رسول پاپایی مدیر امور شورای آموزش وپرورش وزارت با بیان سیاست ها و رویکردهای حوزه شورای آموزش وپرورش در زمینه اصلاح مفاد قانونی ، تعامل یا سازمانها ، وزارتخانه ها و نهادهای مختلف در تسهیل امور اجرایی و حصول حداکثری منابع مصرح در قانون برای آموزش وپرورش توضیحاتی ارائه نمود. ایشان با توجه تنظیم و ارسال شیوه نامه مربوط به نحوه پیگیری مواد قانونی مرتبط با درآمدهای قانونی شورا در مواد 13، 16 و 18 به عنوان راهنمای عمل ، مطالعه و پیگیری توضیحات مرتبط با هر ماده را در شیوه نامه ابلاغی مربوطه توصیه نمود
وی با عنایت به بار موضوعی قوی قانون و لزوم اجرای و پیگیری مواد قانون شورای آموزش وپرورش و آگاهی بخشی و توجیه مدیران کلان متولی آن را از الزامات بر شمرد و برگزاری جلسات آموزشی و توجیهی را در این خصوص را مثمرتمردانست.