بازدیدکنندگان
تعدادبازدیدامروز : 307
تعداد بازدیداین ماه : 876
تعداد بازدید امسال : 506
تعداد کل باز دیدها : 506

تعدادمشاهده امروز : 623
تعداد مشاهده این ماه : 1741
تعداد مشاهده امسال : 1239
تعداد کل مشاهده ها : 21853
درجلسه کارگروه توسعه ونظارت برمدارس هیأت امنایی استان مورخ 93/1/23 موردبررسی و اظهارنظرکارشناسی قرارگرفت. 
کارگروه توسعه ونظارت برمدارس هیأت امنایی استان درمورخ 93/1/23 به ریاست جناب آقای سخایی ریاست اداره مشارکت های مردمی تشکیل جلسه داد و کلیات شیوه نامه ی ارائه خدمات آموزشی وپرورشی فوق برنامه درمدارس هیأت امنایی موردبررسی و اظهارنظرکارشناسی قرارگرفت.دراین جلسه اعضای کارگروه ونماینده مدیران هیأت امنایی دوره های تحصیلی مختلف و نمایندگان هیأت امنای مدارس حضورداشتند.