بازدیدکنندگان
تعدادبازدیدامروز : 307
تعداد بازدیداین ماه : 876
تعداد بازدید امسال : 506
تعداد کل باز دیدها : 506

تعدادمشاهده امروز : 622
تعداد مشاهده این ماه : 1740
تعداد مشاهده امسال : 1238
تعداد کل مشاهده ها : 21852
یکصدویکمین جلسه ی شورای آموزش وپرورش استان درتاریخ 94/2/28 به ریاست استاندارمحترم تشکیل گردید.
دراین جلسه قائدیها گزارشی از موضوعها و اقدامات آموزش وپرورش شامل برگزاری مراسم نکوداشت مقام معلم سال 94 و نحوه پیگیری درخواست ها ومطالبات همکاران ، همچنین عملکرد شورای آموزش وپرورش استان درسال 93  طبق بند6 ماده 4 قانون شوراهای آموزش وپرورش ارائه نمودند و از اهتمام وعنایت ویژه دکترزرگرپور استاندار و رییس شورای آموزش و پرورش استان درخصوص مساعدت وهمفکری در راستای عملیاتی شدن اهداف تعلیم وتربیت استان قدردانی نمودند.
دستورکار ارائه شده درجلسه شامل تصمیم گیری وتصویب نرخ پیشنهاد شده درکارگروه تخصصی آموزشی شورای آموزش وپرورش درقبال ارائه ی خدمات آموزشی (درسی ، تقویتی ، جبرانی وتکمیلی ) در تابستان و سال تحصیلی آتی بود که باشور واظهارنظر حضارجلسه وبررسی راه کارهای مختلف وباهدف تامین واجرایی شدن موارد در مناطق ومدارس کم برخوردار ومساعدت پیشنهاد شده به این گروه کلیات وسقف نرخ پیشنهاد شده موردتصویب قرارگرفت ومقررگردید دستورالعمل اجرایی آن به مناطق ونواحی ابلاغ گردد.

درادامه جلسه ودردستورکاربعدی نحوه ی ترویج وفرهنگ سازی امر زکات درآموزش وپرورش مطرح گردیدکه دراین رابطه نیز پس از ارائه ی نقطه نظرات حاضرین درجلسه باجمع بندی موضوعها توسط استاندار مبنی بر همکاری آموزش وپرورش درخصوص ترویج فرهنگ زکات واستفاده ازظرفیت ها جهت اطلاع رسانی و تبلیغ در حصول اهداف کمیته ی زکات شهرستان به لحاظ بستر وارتباط مناسب با دانش آموزان واولیا صورت پذیرفت