بازدیدکنندگان
تعدادبازدیدامروز : 307
تعداد بازدیداین ماه : 876
تعداد بازدید امسال : 506
تعداد کل باز دیدها : 506

تعدادمشاهده امروز : 636
تعداد مشاهده این ماه : 1754
تعداد مشاهده امسال : 1252
تعداد کل مشاهده ها : 21866
به پاس تجلیل از پیگیری اهداف شورای آموزش وپرورش درسال93 این یادمان تقدیم جناب آقای دکترزرگرپور استانداروریاست شورا ی استان گردید.
دریکصدو یکمین جلسه ی شورای آموزش وپرورش استان یادمان شورای آموزش وپرورش برتر درسال 93 ازطرف وزارت آموزش و پرورش به دکترزرگر پور استاندار اصفهان تقدیم شد .
شایان گفتن اینکه شورای آموزش وپرورش استان به ریاست دکتر زرگرپور درشاخص های تشکیل جلسات شورای استان، تشکیل کارگروه های تخصصی ، میزان مصوبات جلسات وپیگیری موضوعات ومصوبات مطروحه ، بررسی موضوعات تخصصی درکارگروه ها، برگزاری همایش ها و دوره های آموزشی درمقایسه با سنوات گذشته  رشد چشمگیر داشته است