بازدیدکنندگان
تعدادبازدیدامروز : 307
تعداد بازدیداین ماه : 876
تعداد بازدید امسال : 506
تعداد کل باز دیدها : 506

تعدادمشاهده امروز : 617
تعداد مشاهده این ماه : 1735
تعداد مشاهده امسال : 1233
تعداد کل مشاهده ها : 21847
گردهمایی آموزشی توجیهی جایگاه مشارکت های مردمی باحضورمسئولان استانهای کشور ازتاریخ 31 مردادلغایت 2 شهریور درتهران برگزارگردید.
دراین گردهمایی که متشکل ازجلسات عمومی باحضور وزیرمحترم آموزش وپرورش ، معاون ریاست محترم جمهور ، معاون وزیر ورییس سازمان مشارکت های مردمی وزارت متبوع ، مدیرکل ومدیران ارشد شوراهای آموزش وپرورش ،مدارس غیردولتی وآموزش ازراه دور وزارت متبوع ، روسای ادارات مشارکت های مردمی ، کارشناس مسئولان شوراهای آموزش وپرورش ، مدارس غیردولتی ، آموزش ازراه دوروروسای موسسین مدارس  استان های کشور و کارگروه های تخصصی شوراهای آموزش وپرورش ، مدیران مشارکت ها ، مدارس غیردولتی و آموزش راه دور برگزارگردید، سیاست ها وخط مشی های پیش رو درسال تحصیلی 95 -94 حوزه های مرتبط موردتجزیه وتحلیل قرارگرفت و راه کارها جهت هم افزایی و وحدت عمل ورویه در سراسر کشور بررسی ومصوب گردید.