بازدیدکنندگان
تعدادبازدیدامروز : 307
تعداد بازدیداین ماه : 876
تعداد بازدید امسال : 506
تعداد کل باز دیدها : 506

تعدادمشاهده امروز : 618
تعداد مشاهده این ماه : 1736
تعداد مشاهده امسال : 1234
تعداد کل مشاهده ها : 21848
پنجمین جلسه کمیته تخصصی توسعه ونظارت برمدارس هیأت امنایی درتاریخ 19 /3 /95 برگزار گردید

دراین جلسه درخواست شوراهای مدارس متوسطه اول ابوریحان و حجاب وهنرستان فنی حرفه ای دارالفنون ازشهرستان شاهین شهر و متوسطه دوم ابن سینا وارشاد ازشهرستان اردستان برای تبدیل وضعیت عادی به هیأت امنایی درسال تحصیلی 96-95 که مورد بازید گروه نظارت وتوسعه مدارس هیأت امنایی استان قرارگرفته وشاخص ها وملاک های موردنظر تکمیل شده بود بررسی و آرای مربوطه صادر گردیدکه جهت تصمیم نهایی دراختیار شورای آموزش وپرورش شهرستانهای مزبور قرارمی گیرد.همچنین تقاضای اداره آموزش وپرورش شهرستان مبارکه درخصوص مدارس هیأت امنایی شهریار موردبررسی قرارو تصمیم لازم اتخاذ گردید.
درادامه جلسه تقاضای آموزشگاه البرز ناحیه 3 جهت اجرای آزمون ورودی پایه دهم موردبررسی قرارگرفت . که راهکارهای مربوطه ارائه شد.
شایان ذکراست ، طبق مصوبه کارگروه تخصصی توسعه ونظارت برمدارس هیأت امنایی استان مقرراست درفرایند تبدیل مدارس عادی به هیأت امنایی درخواست شورای مدرسه قبل ازتصویب درشورای آموزش وپرورش مناطق وشهرستانها طی بازدیدی ازطریق کمیته استان شاخص ها وملاک ها و شرایط موردنظر مدارس هیأت امنایی موردبررسی دقیق قراگیرد. همچنین درراستای اجرای ماده 11 مدارس هیأت امنایی سه مرحله درجریان ثبت نام دانش آموزان پیش بینی شده که طی دستورالعملی دراردیبهشت ماه 95 به مدارس ابلاغ شده است.