بازدیدکنندگان
تعدادبازدیدامروز : 307
تعداد بازدیداین ماه : 876
تعداد بازدید امسال : 506
تعداد کل باز دیدها : 506

تعدادمشاهده امروز : 629
تعداد مشاهده این ماه : 1747
تعداد مشاهده امسال : 1245
تعداد کل مشاهده ها : 21859
صدوهشتمین جلسه شورای آموزش وپرورش  تیرماه 95 به ریاست استانداراصفهان تشکیل گردید.
دراین جلسه که به ریاست استاندارمحترم واعضای شورای آموزش وپرورش استان دراداره کل آموزش وپرورش برگزارگردید موضوعات ذیل مطرح و مصوبات لازم به تصویب اعضای شورا رسید.

- ساماندهی نیروی انسانی سال96-95 و نیازهای نیروی انسانی استان دردوره های مختلف تحصیلی باتوجه با آمارواطلاعات کلاس دانش آموز
- هماهنگی جهت اجرای مسابقات کشوری شنا و جشنواره کشوری نوجوان سالم