بازدیدکنندگان
تعدادبازدیدامروز : 307
تعداد بازدیداین ماه : 876
تعداد بازدید امسال : 506
تعداد کل باز دیدها : 506

تعدادمشاهده امروز : 630
تعداد مشاهده این ماه : 1748
تعداد مشاهده امسال : 1246
تعداد کل مشاهده ها : 21860
اجرای طرح هم نت در هنرستان های فنی وحرفه ای وکاردانش استان اصفهان با همکاری اتاق بازرگانی وبنیاد نخبگان استان
موضوع مذکور ازمصوبات کارگروه آموزشی بودکه توسط جناب آقای مهندس محمدی به جلسه شورا ارائه شد.درادامه آقای مهندس شاهپوری رییس اداره فنی حرفه ای وکاردانش ضمن تشریح وبیان مساله و به استنادراهکارهای ارائه شده درسندتحول بنیادین خروجی این طرح راکه شامل توسعه کارآفرینی،تجاری سازی ایده ها،اشتغال زایی که با همکاری ایجاد هم افزایی و بهره گیری از توانمندی  سایر دستگاههاعملیاتی خواهدشدرا مورداشاره قراردادند وتعاریف، تاریخچه طرح، مراحل اجرا (ایده پردازی ، ارائه نتایج ارزیابی وبازنگری طرح، نحوه ارائه فعالیت رسمی) فرآیندهای اجرایی طرح ، نتایج موردانتظار طرح رابه سمع حضاردرجلسه رساندند.درادامه اعضاء و مدعوین درحوزه تخصصی این موضوع سرکارخانم دکترحق جو( رییس محترم بنیاد نخبگان استان)، جناب آقای رناسی ( نائب رییس محترم اتاق بازرگانی ) جناب مهندس جلالی ( مدیرکل محترم آموزش فنی حرفه ای استان ) جناب دکترپناهی (معاون محترم پژوهش ،منابع ونیروی انسانی اداره کل آموزش وپرورش ) نکته نظرات خود را دراین خصوص ابراز نمودند و درپایان درخواست وپیشنهاد مصوبه ، جهت تصویب درشورای آموزش وپرورش ارائه شد.دراین خصوص طرح ایجاد بازارچه های کسب وکار درسطح شهر وتامین اعتبارات طرح بامساعدت اتاق بارگانی ، بنیاد نخبگان و اداره کل فنی وحرفه ای، فرمانداری وشهرداری ازمصوبات جلسه بود.