بازدیدکنندگان
تعدادبازدیدامروز : 307
تعداد بازدیداین ماه : 876
تعداد بازدید امسال : 506
تعداد کل باز دیدها : 506

تعدادمشاهده امروز : 642
تعداد مشاهده این ماه : 1760
تعداد مشاهده امسال : 1258
تعداد کل مشاهده ها : 21872
 باهدف آموزش مربیان و نوآموزان ، تهیه محتوای آموزشی و تهیه وامکانات جهت پرورش خلاقیت و آموزش کارتیمی دردوره پیش ازدبستان بامساعدت بنیاد نخبگان واتاق بازرگانی و اداره کل بهزیستی استان

این دستورکارازمصوبات کارگروه آموزشی بودکه توسط سرکارخانم جوانی معاون آموزش ابتدایی و اداره دوره ی اول ابتدایی به جلسه شورا ارائه شد.درادامه آقای سلطانی  بااشاره به کلام بزرگان درخصوص اهمیت توجه به آموزش دردوره پیش از دبستان  به تشریح اهداف دوره پیش دبستان  و رویکردعملیاتی موضوع باهدف ارائه آموزش مربیان ونوآموزان و تدوین محتوا درخصوص توسعه فرهنگ کارگروهی دردوره پیش ازدبستان واشاره به اسناد فرادستی سند تحول بنیادین وراهکارهای اجرایی آن پرداختند. ایشان درادامه ارائه توضیحات با اشاره به تعاریف کارگروهی اهداف کلی و جزیی طرح راتشریح و اقدامات مشترک آموزش وپرورش با اتاق بازرگانی جهت حصول به این مهم رابرشمردند. درادامه پس ازبیان نظرات جناب آقای دکترصادقی ( مدیرکل محترم بهزیستی استان ) و توضیحات تکمیلی جناب آقای قائدیها مدیرکل ودبیر شورا ی آموزش وپرورش دراین زمینه پیشنهاد مصوبات درخصوص این دستورکاربه سمع حضار واعضای جلسه جهت تصویب نهایی رسید.