بازدیدکنندگان
تعدادبازدیدامروز : 307
تعداد بازدیداین ماه : 876
تعداد بازدید امسال : 506
تعداد کل باز دیدها : 506

تعدادمشاهده امروز : 654
تعداد مشاهده این ماه : 1772
تعداد مشاهده امسال : 1270
تعداد کل مشاهده ها : 21884
طرح توسعه وافزایش پوشش تحصیلی درآموزش وپرورش استثنایی
موضوع مذکور از مباحث کارگروه آموزشی شورای آموزش وپرورش به دستورکارشورا ارجاع شده بود.جناب آقای قائدیها مقدمه ای برای تبیین موضوع برای حضار بیان نمودندکه  برای اولین باردرپروژه مهر94 زنگ مهر در مدرسه ی استثنایی باحضور جناب دکترزرگرپور استاندارمحترم نواخته شد که اهمیت موضوع وعنایت ویژه ی رییس محترم شورا واعضای محترم را نشان می دهد و ایشان ادامه دادند که به لحاظ وجودفقط یک مدرسه استثنایی در مرکزهربخش یاشهرستان ( برعکس مدارس عادی ) دانش آموزان استثنایی می بایست مسافت زیادی راازروستاهای مجاور جهت تحصیل به مدرسه مرکزی بپیمایند که بعضاَ خانواده ها ازپرداخت هزینه ایاب وذهاب ناتوانند و یکی ازعوامل افت تحصیلی وترک تحصیل این مورد به شمارمی رود  سپس سرکارخانم ارغنده رییس محترم اداره آموزش وپرورش استثنایی بااشاره به اهداف این دوره و اسناد سند تحول بنیادین وراهکارهای مربوطه این سند به تشریح جزییات طرح توسعه وافزایش پوشش تحصیلی پرداختند و باعنایت به درصدپایین این دانش آموزان نسبت به کل جمعیت دانش آموزی درمنطقه یانواحی به طرح فرصت ها و چالش های آموزش  وپرورش دانش آموزان گروه مخاطب پرداختند و موضوع پیشنهادی خود را که استفاده از همیاران آموزشی درمنطقه بود را مطرح وهزینه های مترتب با طرح مذکوررا پیشنهاد نمودند.که پس ازبیان تجربیات درحوزه اداره کل بهزیستی توسط جناب آقای دکترصادقی  و توضیحات تکمیلی جناب آقای دکترزرگرپور استاندارمحترم مبنی بر پراهمیت بودن آموزش وتعلیم چه ازنظرفردی و خانوادگی برای افرادمعلول و توصیه جهت رفع موانع ومشکلات خانواده های دارای معلولیت توسط مسئولین محترم مصوبه مربوطه مبنی بر تامین اعتبار پیشنهاد شده توسط فرمانداری اصفهان، اداره کل بهزیستی و استانداری اصفهان به تصویب رسید