بازدیدکنندگان
تعدادبازدیدامروز : 307
تعداد بازدیداین ماه : 876
تعداد بازدید امسال : 506
تعداد کل باز دیدها : 506

تعدادمشاهده امروز : 651
تعداد مشاهده این ماه : 1769
تعداد مشاهده امسال : 1267
تعداد کل مشاهده ها : 21881
نامه های اداری داخلی
شیوه نامه تبدیل وضعیت وثبت نام 95- 94
شیوه نامه ی تبدیل وضعیت وثبت نام درمدارس هیأت امنایی 95 - 94 فرم برنامه ی عمل خدمات آموزشی وپرورشی فوق برنامه درمدارس

ابلاغ بند3ماده13 توسط استانداروریاست محترم شورا
به پیوست مصوبه بندیک نودوششمین جلسه ی شورای آموزش وپرورش استان درخصوص رفع ابهام وتاکیدبراجرای بند3 ماده 13 قانون شوراهای آموزش وپرورش توسط شهرداری های محترم ارسال می گردد.

برنامه های سال 93
نحوه ارسال برنامه های سال 93

فعال سازی شوراهای آموزش وپرورش
فعال سازی شوراهای آموزش وپرورش وکیفیت بخشی به جلسات