بازدیدکنندگان
تعدادبازدیدامروز : 307
تعداد بازدیداین ماه : 876
تعداد بازدید امسال : 506
تعداد کل باز دیدها : 506

تعدادمشاهده امروز : 652
تعداد مشاهده این ماه : 1770
تعداد مشاهده امسال : 1268
تعداد کل مشاهده ها : 21882
کارگروه تخصصی آموزشی شورای آموزش وپرورش استان درروزدوشنبه 93/1/17 باحضور اعضای محترم تشکیل گردید.
جلسه ی کارگروه آموزشی شورای آموزش وپرورش باحضوراعضاء محترم درروزچهارشنبه مورخ 93/6/12  برگزارگردید.