بازدیدکنندگان
تعدادبازدیدامروز : 306
تعداد بازدیداین ماه : 875
تعداد بازدید امسال : 505
تعداد کل باز دیدها : 505

تعدادمشاهده امروز : 606
تعداد مشاهده این ماه : 1724
تعداد مشاهده امسال : 1222
تعداد کل مشاهده ها : 21836
اعضای محترم شورای آموزش وپرورش استان اصفهان

ردیف نام ونام خانوادگی سمت سمت درشورا تصویر
1 حضرت آیت اله طباطبایی نژاد امام جمعه ی اصفهان عضو شورا
2 دکترعباس رضائی استانداراصفهان ریاست شورا
3 محمداعتدادی مدیرکل آموزش وپرورش دبیرشورا
4 دکترنعمت اله اکبری سرپرست سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان اصفهان عضوشورا
5   بند10 ماده 3 عضوشورا  
6   بند10 ماده 3 عضو شودا  
7   بند10 ماده 3 عضوشورا  
8 قدرت اله نوروزی شهرداراصفهان عضوشورا
9 مهندس سیدمهدی میربد مدیرکل نوسازی وتجهیزمدارس استان عضو شورا
10 احمد رضوانی نایینی   عضو شورا
11 علی صبوحی ریاست سازمان اقتصادی ودارایی استان عضوشورا
12 دکتراحمدعابدی استاددانشگاه عضوشورا
13 مهدی اسماعیلی معاون پرورشی اداره کل آموزش وپرورش عضوشورا
14 محمدرضاناظم زاده مدیرآموزش وپرورش ناحیه 2 اصفهان عضوشورا
15 کریم کمال مدیرآموزش وپرورش ناحیه 4 عضو شورا


دبیرخانه شورای آموزش وپرورش استان

ردیف نام ونام خانوادگی سمت تصویر
1 حسن محبی رییس اداره مشارکت های مردمی
2 اسماعیل احمدی کارشناس مسئول شوراهای آموزش وپرورش