بازدیدکنندگان
تعدادبازدیدامروز : 307
تعداد بازدیداین ماه : 876
تعداد بازدید امسال : 506
تعداد کل باز دیدها : 506

تعدادمشاهده امروز : 641
تعداد مشاهده این ماه : 1759
تعداد مشاهده امسال : 1257
تعداد کل مشاهده ها : 21871
به پیوست مصوبه بندیک نودوششمین جلسه ی شورای آموزش وپرورش استان درخصوص رفع ابهام وتاکیدبراجرای بند3 ماده 13 قانون شوراهای آموزش وپرورش توسط شهرداری های محترم ارسال می گردد.