بازدیدکنندگان
تعدادبازدیدامروز : 307
تعداد بازدیداین ماه : 876
تعداد بازدید امسال : 506
تعداد کل باز دیدها : 506

تعدادمشاهده امروز : 660
تعداد مشاهده این ماه : 1778
تعداد مشاهده امسال : 1276
تعداد کل مشاهده ها : 21890

کارگروه پرورشی وتربیت بدنی شورای آموزش وپرورش استان روزسه شنبه مورخ 4/6/93 باموضوع ساماندهی رسانه های فرهنگی راس ساعت 9:30 صبح دراداره کل آموزش وپرورش برگزارگردید.