بازدیدکنندگان
تعدادبازدیدامروز : 307
تعداد بازدیداین ماه : 876
تعداد بازدید امسال : 506
تعداد کل باز دیدها : 506

تعدادمشاهده امروز : 643
تعداد مشاهده این ماه : 1761
تعداد مشاهده امسال : 1259
تعداد کل مشاهده ها : 21873
جلسه ی کمیته ی توسعه ونظارت برمدارس هیئت امنایی استان روزچهارشنبه مورخ 93/6/5 درسالن اجتماعات شماره یک اداره کل برگزارگردید.